Malá kopaná Jihlava

Statutární město Jihlava podporuje činnost MK Jihlava

Přihlášení

Jméno:

Heslo:

TOPlist

Hledat

Partneři
MK JIHLAVA:

Mediální partneři
MK JIHLAVA:

Spolupráce s
FC Vysočina

Miniaplikace

Valná hromada!!!

01.08.2018

P O Z V Á N K A


Vážení členové spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, z pověření Správní rady spolku Vás zvu na jednání Valné hromady spolku, která se koná dne 15.08.2018 od 18:00 v sále restaurace Zezulkárna v Jihlavě, Stamicova 1013/2.


Program Valné hromady spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek


01. Zahájení, schválení programu Valné hromady02. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí


03. Zpráva o činnosti


04. Aktuální informace – plán činnosti na 2. pololetí 2018


05. Zpráva Mandátové komise


06. Zpráva Kontrolní komise


07. Zpráva Disciplinární komise


08. Změna Stanov spolku


09. Změny v Jednacím řádu VH


10. Změny Pravidel a Soutěžního řádu


11. Novelizace Vnitřních předpisů spolku


12. Různé


13. Kontrola usnesení


14. Vyhlášení výsledků za jaro 2018 a ligového poháru (za účasti hosta VH, hráče FCV Jakuba Fulneka)


15. Závěr


DOKUMENTY K PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:


K bodu 08. Změna Stanov spolku


§8


Valná hromada spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek


11. Pokud by svolaná VH nebyla usnášeníschopná, je předsedající povinen zasedání VH ukončit. Náhradní VH se koná 30 minut od ukončení VH. V takovém případě je VH usnášeníschopná při jakémkoli počtu delegátů a členů spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek s hlasem rozhodujícím.


K bodu 09. Změny v Jednacím řádu VH


Úvod


V souladu se Stanovami spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, (§ 8, bod 2 f), schvaluje Valná hromada tento Jednací a volební řád, který upřesňuje některá ustanovení pro rozhodování a činnost Valné hromady.


I. JEDNACÍ ŘÁD


1.


Jednání Valné hromady


1. Valnou hromadu řídí prezident Správní rady (dále jen SR) spolku nebo SR pověřený člen, dále jen předsedající jednání.


2. Předsedající jednání nechá schválit přítomnost hostů, program Valné hromady a určí zapisovatele jednání.


3. Pro zdárný průběh jednání nechá zvolit mandátovou a návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. V případě konání voleb orgánů spolku, nechá zvolit komisi volební.


4. Mandátová komise si zvolí předsedu a zjistí z prezenční listiny, zda je jednání usnášeníschopná a oznámí to plénu.


5. Návrhová komise si zvolí svého předsedu a ujme se své funkce dle článku 4. tohoto řádu.


6. Volební komise si zvolí předsedu, který řídí volby dle volebního řádu (viz článek II.).


7. Předsedající řídí jednání Valné hromady podle schváleného programu. Případné změny během jednání musí schválit účastníci jednání hlasováním.


8. O jednání Valné hromady pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontrolují ověřovatelé zápisu, a pak je pověřeným členem SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek umístěn na webové stránky spolku.


2.


Hlasování na Valné hromadě


1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno aklamací, pakliže Valná hromada nerozhodne jinak.


2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti. Sčítání hlasů při hlasování provádí členové mandátové komise, vyjma voleb, poté ohlásí předsedajícímu počty hlasů a ten oznámí výsledek hlasování plénu.


3.


Diskuse na jednání Valné hromady


1. Diskuse během jednání Valné hromady se mohou zúčastnit všichni přítomní členové spolku. Do diskuse se hlásí zvednutím ruky.


2. Každý může k dané problematice vystoupit maximálně 2 krát v délce do pěti minut. Prodloužení časového limitu se může diskutujícímu povolit hlasováním Valné hromady.


3. O ukončení diskuse může rozhodnout Valná hromada na návrh předsedajícího.


4. Pokud diskutující nemluví k danému tématu, může mu po předchozím upozornění a napomenutí předsedající odejmout slovo.


5. Na závěr programu Valné hromady je vždy zařazena všeobecná diskuse k těm věcem, které nebyly v základních bodech jednání Valné hromady.


4.


Usnesení z jednání Valné hromady


1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím návrhové komise.


2. Návrhová komise ústy svého předsedy navrhuje znění usnesení a předkládá jej předsedajícímu jednání ke schvalování.


3. Při podání pozměňovacích návrhů se nejprve hlasuje o posledním podaném a poté tak, jak byly předkládány od posledního k prvnímu.


4. Pozměňovací návrh musí být podán písemně návrhové komisi, která připraví návrh a pořadí k hlasování předsedajícímu jednání.


5. Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje.


6. Na závěr svého jednání přijímá Valná hromada konečný návrh usnesení.


7. Přijatá usnesení jsou zapsána, podepsána členy návrhové komise a uložena v sídle spolku. Každý člen spolku má právo do Usnesení kdykoli nahlédnout o což může požádat prezidenta, nebo jiného člena SR.


5.


Schvalování rozpočtu


1. Rozpočet připravuje SR a předkládá jej ve zkrácené formě jednání zimní Valné hromady.


2. O připraveném rozpočtu informuje SR členy spolku prostřednictvím webových stránek.


3. Každý člen spolku má právo, v době od zveřejnění informace o připraveném rozpočtu do začátku VH, která má rozpočet schvalovat, požádat prezidenta, nebo kteréhokoli člena SR o nahlédnutí do podrobného rozpočtu a případném vysvětlení jednotlivých položek. Tato doba musí být minimálně 14 dní.


4. Na Valné hromadě se už SR vysvětlení jednotlivých položek nepodávají.


K bodu 11. Novelizace Vnitřních předpisů spolku


Vnitřní předpis č. 001/2018 spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek


Výběr dlužných příspěvků a pokut vyřazených oddílů


Pokud oddíl ukončí svoji činnost v soutěžích spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, nebo je vyřazen SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek a nemá k datu ukončení činnosti uhrazeny všechny pohledávky vůči spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, určuje SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek tento postup:


1) všechny závazky jsou rovným dílem rozděleny mezi jednotlivé členy oddílu k datu ukončení činnosti, nebo vyřazení a tyto jsou zapsány do karet hráčů v databázi spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek do části „Poznámky“.


2) pokud se v budoucnu člen takovéhoto oddílu rozhodne stát členem jiného oddílu působícího ve spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, bude takovýto závazek převeden z karty člena oddílu do karty oddílu, ve kterém chce být členem, jako dodatečný členský příspěvek.


Tento Vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem schválení na zasedání VH spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek dne 15. srpna 2018.Vnitřní předpis č. 002/2018 spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolekZpůsob výpočtu členských příspěvků1) Podle §9, odst. 3., písm. k) Stanov spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek stanoví každoročně výši členských příspěvků na 1 oddíl a sezónu (jarní a podzimní). Vedoucí jednotlivých oddílů rozpočítají výši členského příspěvku oddílu mezi své členy a zajistí jejich výběr a převod celkových příspěvků za oddíl na účet spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek v daném termínu – t j. zpravidla do 31.01. pro jarní sezónu a do 30.06. pro podzimní sezónu, pokud SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek nestanoví jinak.

2) O stanovené výši členského příspěvku budou jednotlivé týmy informovány zpravidla na podzimní (zimní) Valné hromadě, pokud SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek neurčí jinak, při projednávání rozpočtu na nadcházející rok a jejich výše bude uvedena v Usnesení z Valné hromady spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek.

Tento Vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem schválení na zasedání VH spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek dne 15. srpna 2018.Vnitřní předpis č. 003/2018 spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolekStanovení výše odměn1) K zajištění činnosti spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek podle § 2 Stanov spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek stanovuje Valná hromada,  jako nejvyšší orgán spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek všem členům, funkcionářům a rozhodčím, kteří se aktivně podílí na naplňování cílů a hlavních činností spolku odměnu.

2) Členům Správní rady paušální částkou ve výši 1.800,-Kč čtvrtletně a sčitatelům jednotlivých lig ve výši 1.400,-Kč měsíčně za každý měsíc, případně jeho část v přepočtené částce, kdy probíhají ligové soutěže pořádané spolkem Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek. Z této částky je odváděna srážková daň ve výši stanovené příslušnými zákony ČR.

3) Ostatním členům, rozhodčím, funkcionářům výběru Jihlavy v Superlize MF a členům z bodu 2) nad rámec jejich povinností vyplývajících z jejich funkce ve výši 180,-Kč za každou hodinu práce pro spolek Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek. Z této částky je odváděna srážková daň ve výši stanovené příslušnými zákony ČR.

4) S každým členem, funkcionářem a rozhodčím, který se podílí na hlavních činnostech spolku při naplňování jeho cílů, musí být sjednána Dohoda o provedení práce dle platných zákonů ČR.

5) Každý člen, funkcionář, nebo rozhodčí se kterým byla DoPP sjednána vede o odpracovaných hodinách samostatnou evidenci prostřednictvím tzv. Výkazu práce, jehož vzor je přílohou tohoto předpisu, a předkládá ji jednou za čtvrtletí SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek ke kontrole a odsouhlasení.

6) SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek je oprávněna v případě nejasností požádat předkladatele Výkazu práce o vysvětlení, případně upravit počet odpracovaných hodin dle průměrných časů jednotlivých činností ostatních předkladatelů. Rovněž je oprávněna snížit, či zcela odejmout paušální částku členům z bodu 2), pokud si tento člen neplní řádně své povinnosti.

7) Po schválení počtu odpracovaných hodin a paušálních částek zajistí SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek odvod daně a převedení výsledné částky odměny na účet člena, funkcionáře, či rozhodčího.

8) V případě, že některému členovi, funkcionáři, nebo rozhodčímu byla SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek odměna krácena a dotyčný s tím nesouhlasí, má právo odvolat se k VH spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek na jejím nejbližším zasedání.

Tento Vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem schválení na zasedání VH spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek dne 15. srpna 2018.


Vnitřní předpis č. 004/2018 spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad1) Valná hromada, jako nejvyšší orgán spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek stanovuje výši cestovních náhrad při použití soukromého osobního automobilu na 5,-Kč na kilometr.

2) Cestovní náhrady se poskytují řidiči osobního automobilu na základě předložení Dohody o poskytnutí cestovních náhrad, který je přílohou tohoto předpisu, SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek.

3) Na proplacení cestovních náhrad má řidič nárok pouze za splnění následujících podmínek:

a) Před cestou byla SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek podána písemná žádost o proplacení cestovních náhrad, která musí obsahovat jméno a ID řidiče a ostatních přepravovaných osob, datum, místo, název, popis události na kterou je žádost podávána a podpis žadatele a byla-li cesta SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek povolena.

b) Cesta, za kterou je proplacení žádáno, přímo souvisí s činností spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, případně zajišťuje propagaci spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek v rámci akcí pořádaných AMF ČR, či jinými svazy v ČR, ve výjimečných případech i v Evropě (např. dovoz materiálu k zajištění soutěží, či turnajů pořádaných spolkem Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, cestování schválených reprezentačních výběrů spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek na turnaje atp.).

c) Pokud se jedná o cesty na turnaje, musí být automobil obsazen minimálně čtyřmi členy spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek, kteří jsou přímo účastni turnaje, tedy hráči a členové realizačního týmu. V takovém případě je vyplacení cestovních náhrad dále omezeno na maximálně čtyři vozy (14 hráčů + 2 členové realizačního týmu).

4) SR spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek po předložení Dohody o poskytnutí cestovních náhrad zkontroluje počet vykázaných ujetých kilometrů, které je, v případě prokazatelné možnosti použít optimálnější trasu, oprávněna upravit a zabezpečí vyplacení schválených cestovních náhrad.

Tento Vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti okamžikem schválení na zasedání VH spolku Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek dne 15. srpna 2018.

***L.D.***